12.4.14

Simpozij filozofije medija 2014 / BUDUĆNOST MEDIJA

simpozij2014
Što: Međunarodni interdisciplinarni simpozij filozofije medija
Organizatori: Sveučilište SJEVER,  Sekcija za filozofiju medija HFD-a, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja (Zagreb), Udruženje građana „Mladi grašak“ za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja (Beograd)
Ovogodišnja tema: BUDUĆNOST MEDIJA: Kakve nam poruke o budućnosti šalju mediji? (Filozofijski, komunikološki, kulturološki, artistički, tehnički i politički aspekti - budućnosti medija)
Kada i gdje: Hrvatska, Cres,  18. – 21. 09. 2014.
Rok za prijave: 1. 5. 2014 (ispunjen obrazac prijave)
Predsjednici organizacijskog i programskog odbora: Divna Vuksanović (Beograd, Srbija) i Sead Alić (Zagreb, Hrvatska)
Okvirno postavljanje područja istraživanja:
-          Budućnost medija
-          Sukob masmedijskih civilizacija
-          Virtualno i stvarno
-          Bogatstvo informacijama u doba siromaštva
-          Budućnost društvenih mreža
-          Tehnologije budućnosti
-          Programeri kao umjetnici budućnosti
-          Identiteti i budućnost medija
-          Globalno umrežavanje i zatvaranje u lokalno
-          Umjetnost, infotainment ili…
-          Ljudski doživljaj u vremenu dominiranja brzine 
-          Budućnost povezivanja korporacija, politike i medija
-          Neposredna demokracija i neprofitni mediji
-          Zakonodavna regulativa medijskih posredovanja
-          Ekologija medija
-          Baze podataka
-          Novi oblici komunikacije
-          Umjetnici (multi)medijskog komuniciranja
-          U što se pretvara čovjek
-          Dizajniranje života uz buduće medije
-          Seks, sport, spektakl - sutra
Interdisciplinarno promišljanje budućnosti medija želi sučeliti različite aspekte promišljanja budućnosti medija, te u dijalogu teoretičara, praktičara, umjetnika… pružiti odgovore o smjeru kojim se čovječanstvo uputilo.
Ako je medij poruka, pitanje skupa je: Kakve nam poruke o budućnosti šalju mediji?

    

Molimo Vas da tražene podatke  pošaljete najkasnije do 1. 5. 2014. na adrese:

Uskoro nove informacije o skupu na stranicama CFM-a www.centar-fm.org

What: International Interdisciplinary Symposium on the Philosophy of Media
Organisers:  University North, the Croatian Philosophical Society's Philosophy of Media Section, Centre for the Philosophy of Media and Media Research (Zagreb), and the Mladi Grašak civic association for art, culture, media and social issues (Belgrade)
This year's topic: THE FUTURE OF THE MEDIA: What sort of messages do the media send us about the future? (The philosophical, communicological, culturological, artistic, technical and political aspects of the future of the media)
When and where: Croatia, Cres, 18 – 21 September 2014
Application deadline: 1 May 2014 (completed application form)
Presidents of the organising and programming committee: Divna Vuksanović (Belgrade, Serbia) and Sead Alić (Zagreb, Croatia)
General research subjects:
-          The future of the media
-          Mass media civilisation clash
-          The virtual and the real
-          The wealth of information in times of poverty
-          The future of social networks
-          Future technologies
-          Programmers as the artists of the future
-          Identities and the future of the media
-          Global networking and local lock-up
-          Art, infotainment or…
-          The human experience in times dominated by speed 
-          The future of connecting corporations, politics and media
-          Direct democracy and non-profit media
-          Legislative regulation of media mediation
-          Media ecology
-          Databases
-          New forms of communication
-          (Multi)media communication artists
-          What is man turning into?
-          Designing life with future media
-          Sex, sport, spectacle - tomorrow
This interdisciplinary reflection on the future of the media wishes to tackle different aspects of reflecting on the future of the media and use the dialogue between theorists, practitioners, artists etc., to provide answers for the humankind's direction. If the medium is the message, the question of this symposium is: What sort of messages do the media send us about the future?
  

Please submit the requested information no later than 1 May 2014 at:

More information coming soon to www.centar-fm.org


Nema komentara:

Objavi komentar