11.11.13

Simpozij MEDIJI I JAVNOST Raspored izlaganja

Medijsko sveučilište (Koprivnica)
Sekcija za filozofiju medija Hrvatskog filozofskog društva
Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja (Zagreb)
Udruženje građana „Mladi grašak“ za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja (Beograd)
Međunarodni interdisciplinarni simpozij
FILOZOFIJA MEDIJA (2013.)
Mediji i javnost
Media University (Koprivnica)
Section for media philosophy of Croatian Philosophical Society
Centre for Media Philosophy and Research (Zagreb)
Civil association “Young peas” for art, culture, media and civil questions (Belgrade)
International Interdisciplinary Symposium
PHILOSOPHY OF MEDIA (2013.)
Media & Public
Dubrovnik, Hotel Petka


15. – 17. 11. 2013. / November 15−17, 2013
Hrvatska/Croatia
centarfm@gmail.com
filozofijamedija@yahoo.com


Pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, Ive Josipovića
Under the Auspices of the President of the Republic of Croatia, Ivo Josipović


Organizacijski odbor / Organization Committee
Divna Vuksanović (predsjednik/president), Sead Alić (predsjednik/president), Herta Maurer-Lausegger, Marko Stamenković, Dragan Ćalović, Marin Milković, Boris Beck, Irena Miličić, Lidija Dujić, Bosiljko Domazet, Mira Matijević, Livia Pavletić, Tatjana Vulić, Damir Bralić
Programski odbor / Programme Committee
Sead Alić (predsjednik/president), Divna Vuksanović (predsjednik/president), Herta Maurer-Lausegger, Marko Stamenković, Hrvoje Jurić, Marin Milković, Dragan Ćalović, Vesna Đukić, Vladislava Gordić Petković, Miroljub Radojković, Polona Tratnik, Ratko Božović, Irfan Hošić, Damir Bralić
MEDIJI I JAVNOST
(Filozofijski, komunikološki, kulturološki, artistički, tehnički i politički aspekti medijskog oblikovanja javnosti)
Uloga glasnika/posrednika/medija u oblikovanju mnijenja/svjetonazora/javnosti – oduvijek je bila velika. Glasnici su rijetko donosili umjetnički oblikovane poruke.
Ako u oblikovanju naših života masmediji imaju sve veću ulogu (a imaju), onda se sve brže mijenjaju i sadržaji pojmova koji upućuju na opće stavove, vrijednosti ili sudove.
Sve snažniji utjecaji masmedija otvorili su pitanja oblika i načina instrumentaliziranja medija u svrhu oblikovanja javnosti prema potrebama vlasnika medija ili korporacija koje odlučuju o njihovu opstanku (oglašavanjem ili neoglašavanjem u tim medijima).
Jačanjem komercijalnih medija dolazi do polariziranja javnih i privatnih interesa, upliva komercijalnih interesa u sferu općih vrijednosti, te razaranja (tradicionalnih) vrijednosti kao i mogućnosti da se na dosadašnji način reguliraju pitanja neovisnog istraživačkog novinarstva, pitanja etike medija, zastupljenosti kulture i umjetnosti u medijima, kao i do otvaranja mnogih drugih do sada nepostojećih ili manje poznatih problema.
Simpozij koji je izvorno posvećen filozofijskom promišljanju medijske slike svijeta želi sučeliti teoretičare i stručnjake različitih profila i usporediti njihova razmišljanja o pitanjima kreiranja javnosti.
S tim u vezi, javljaju se i posebno interesantna područja promišljanja, kao i s njima povezana pitanja:
- Stari i novi kanali komuniciranja umjetnosti
- Dizajniranje javnosti
- Javnost u doba multimedijske zavodljivosti
- Staro novinarstvo kao oblik umjetničke prakse, korporacijsko novinarstvo kao oblik kamufliranja interesa biznisa i politike, te neprofitni oblici novinarske prakse
- Koliko komunikološko znanstveno promišljanje može cjelovito zahvatiti problematiku suvremenih masmedijskih i novomedijskih posredovanja?
- Koji su izravni utjecaji tehnoloških promjena u sferi medijskog komuniciranja na oblikovanje javnosti?
- Koliko i čime je umjetnički utjecaj na javnost spriječen u komuniciranju specifičnih artističkih svjetonazora
i vrijednosti?
- Kako ‘izliječiti’ ovisnost politike od uplitanja u upravljanja javnim servisima?
- Koji su pravni oblici moguće uspostave pravednije osnovice za ravnopravnost u kreiranju javnosti?
- Može li se uopće bez filozofijskog promišljanja dosegnuti prava razina postavljanja problema utjecaja suvremenih (mas) medija na oblikovanje javnosti?
Divna Vuksanović / Sead Alić
Predsjednici Programskog i Organizacijskog odboraTHE MEDIA AND THE PUBLIC
(The philosophical, communicational, culturally, technical, artistic, and political aspects of modeling/shaping of the public through the media)
The role of the mediator in shaping and modeling of the public opinion has always been of great and paramount importance.
The Messengers/media have rarely given artistically shaped messages.
If the mass media has an increasingly strong influence on modeling the lives of people, which is obvious, then the meaning of the concepts regarding general opinion, values or judgments is also changing fast.
The increasingly strong impact of the mass media has raised the question of media instrumentalization in shaping the public according to the needs of the media or the corporation owner who decide whether they will survive or not (through adds or no adds in this media). Increasing the influence of the media leads to the polarization of the public and private interests, to interference of commercial interest into the sphere of general values; it destroys (traditional) values and the regulation of independent research journalism, excludes the aspect of media ethics, diminishes the presence of art and culture in the media and all this brings forth problems that we may not have been aware of yet.
The symposium, originally dedicated to philosophical contemplation about media images of the world, has the intention to confront theoreticians and practitioners experts of various profiles and to compare their ways of contemplating the question of creating (modeling, shaping) of the public (community). Especially interesting topics of contemplation appear, along with the following related problems:
- Old and new channels of art communication
- Designing of the public
- Public in the age of multimedia seduction communications
- Old journalism as artistic practice, corporate journalism as a form of camouflaging the business and politics interests, and non- profitable ways of journalist practice
- To what extend could communicational scientific contemplation grasp the problem of contemporary mass media mediation?
- What are the direct influences of technological changes in the sphere of media communication in shaping the public?
- To what extent and what prevents the artistic influence in communicating specific artistic views and values to the public?
- How to “break” the addiction of politics to interfere into the management of public services?
- Which legal forms are used to establish a more equitable basis for equality in creating/shaping the public?
- Can the proper level of defining the problem of contemporary mass media influence on shaping/forming/creating the public be reached, without any philosophical contemplation?
Divna Vuksanović / Sead Alić
Presidents of Programm and Organization CommitteeProgram / Programme Petak / Friday 15. 11. 2013.
Dolazak i smještaj sudionika u
Hotel Petka u Dubrovniku /
Arrival and accommodation of participants
at Hotel Petka, Dubrovnik
17:45
Welcome drink / Piće dobrodošlice
18:00
Otvaranje skupa i pozdravne riječi /
Opening ceremony and greetings
20:00 - 23:00
Umjetnost i mediji/
Art & Media

Program / Programme Subota / Saturday 16. 11. 2013.
Raspored predavanja po sekcijama/dvoranama
Lectures in sections/halls
SEKCIJA
1
9:10–10:20 Predsjedava / Chairperson:
Dragan Ćalović
9 : 10 –
9 : 20
CHRISTINA SCHACHTNER
(Austrija / Austria)
New Public Spheres
Virtual Space as an Arena for Political Discourse /
Nove javne sfere
Virtualni prostor kao arena političkoga diskursa
9 : 20 –
9 : 30
MIROLJUB RADOJKOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Javna sfera i mediji /
The Public Sphere and the Media
9 : 30 –
9 : 40
ZDENKO DUKA:
(Hrvatska / Croatia)
Mediji i politika /
Media and politics
9 : 40 –
9 : 50
ANĐELKO MILARDOVIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Postdemokracija i javnost /
Post-democracy and the Public
9 : 50 –
10 : 20
Diskusija / Discussion
Pauza / Break
12
SEKCIJA 2 9:10–10:20 Predsjedava / Chairperson:
Damir Bralić
9 : 10 –
9 : 20
LARISSA KRAINER
(Austrija / Austria)
Medien durch die Öffentlichkeit modellieren /
Oblikovanje medija kroz javnost
9 : 20 –
9 : 30
IRENA MILIČIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Od Spužve Boba do FB defaulta: za nove strategije u
recepciji medija /
From Sponge Bob to the FB Default: A Need for New
Strategies of Media Reception
9 : 30 –
9 : 40
DIVNA VUKSANOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Javni prostor i pornografija novih medija /
The Public Sphere and New Media Pornography
9 : 40 –
9 : 50
MARKO STAMENKOVIĆ:
(Belgija / Belgium)
Gledati ili ne gledati? /
To Look or not to Look?
9 : 50 –
10 : 20
Diskusija / Discussion
Pauza / Break
Program / Programme Subota / Saturday 16. 11. 2013.
Raspored predavanja po sekcijama/dvoranama
Lectures in sections/halls
13
Program / Programme Subota / Saturday 16. 11. 2013.
SEKCIJA
1
10:30–11:40 Predsjedava / Chairperson:
Nenad Vertovšek
10 : 30 –
10 : 40
ĐORĐE OBRADOVIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Semiotička uloga konteksta u analizi sadržaja medijskih poruka /
The Semiotic Role of Context in the Content Analysis of Media Messages
10 : 40 –
10 : 50
SLAĐANA STAMENKOVIĆ, VESNA MILENKOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Novinarstvo izmedju služenja javnosti i povlađivanja ukusu publike /
Journalism between Serving the Public and the Acclamation of Audience Taste
10 : 50 –
11 : 00
ŽELJKO RUTOVIĆ:
(Crna Gora / Montenegro)
Spektakl pseudovrijednosti - medijski monolog i nekritička javnost /
The Spectacle of Pseudovaluability - Media Monologue
and the Uncritical Public
11 : 00 –
11 : 10
NENAD VERTOVŠEK, VANDA BABIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Javnost kao izgubljeno stado: proizvodnja pristanka i neophodne iluzije /
The Public as the Lost Bevy: Manufacturing Consent and the Necessary Illusions
11 : 10 –
11 : 40
Diskusija / Discussion
Pauza / Break
14
SEKCIJA 2 10:30–11:40 Predsjedava / Chairperson:
Iva Paska
10 : 30 –
10 : 40
HERTA MAURER-LAUSEGGER
(Austrija / Austria)
Audiovisuelle Medien in der Dialektforschung:
Herausforderungen der Audiovisuellen Dialektologie
www.kwfilm.com /
Audiovizaulni mediji u istraživanju narječja : Izazovi
audiovizualne dijalektologije www.kwfilm.com
10 : 40 –
10 : 50
JAN BABNIK:
(Slovenija / Slovenia)
Gledati iz daljave - videti od blizu /
Viewing from Afar - Seeing Up Close
10 : 50 –
11 : 00
DRAGAN ĆALOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Razvoj umetničke publike u cyber okruženju /
Development of Art Audience in Cyberspace
11 : 00 –
11 : 10
DAMIR BRALIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Projektiranje identiteta /
Identity Design
11 : 10 –
11 : 40
Diskusija / Discussion
Pauza / Break
Program / Programme Subota / Saturday 16. 11. 2013.
15
Program / Programme Subota / Saturday 16. 11. 2013.
SEKCIJA
1
12:00-13:10 Predsjedava / Chairperson:
Slađana Stamenković
12 : 00 –
12 : 10
SANJA DOMAZET:
(Srbija / Serbia)
Nedostatak umetničkih i kulturnih sadržaja u štampanim medijima kao uzork razaranja tradicionalnih vrednosti /
The Lack of Artistic and Cultural Events in the Press as a Source of Destruction of Traditional Values
12 : 10 –
12 : 20
MELITA SAMOBOREC, KREŠIMIR BUNTAK, IGOR KLOPOTAN
(Hrvatska / Croatia)
Mediji, marketing, informacija i istina /
Media, Marketing, Information and Truth
12 : 20 –
12 : 30
PETAR MILJKOVIĆ, JELENA VLAŠIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Digitalizacija tiskovina i njezin utjecaj na komunikacijsko informacijske tehnologije /
Digitizing Publications and Its Impact on Communications and Information Technology
12 : 30 –
12 : 40
ŽELJKO KRUŠELJ:
(Hrvatska / Croatia)
Kontrolirane tiskovine vjerodostojnije od slobodnih: medijski apsurdi totalitarne, autokratske i demokratske Hrvatske /
Controlled Media More Trustworthy Than the Free:
The Media Absurdities of a Totalitarian, Autocratic and
Democratic Croatia
12 : 40 –
13 : 10
Diskusija / Discussion
Pauza / Break
16
SEKCIJA 2 12:00-13:10 Predsjedava / Chairperson:
Lidija Dujić
12 : 00 –
12 : 10
ANGELINA MILOSAVLJEVIC AULT:
(Srbija / Serbia)
Mediji i javnost u predstavama carstva. Likovni obrasci
u trijumfalnom prolasku Karla V kroz Italiju 1535 –
1536. godine /
Media and Public in the Images of Charles V’s Empire.
The Imperial Progress through Italy in 1535 - 1536 and
Its Visual Patterns
12 : 10 –
12 : 20
MARIO PERIŠA:
(Hrvatska / Croatia)
Autorsko-fotografski koncept u dekonstrukciji medijskog
spektakla /
The Authorial-photographic Concept in the Deconstruction
of the Media Spectacle
12 : 20 –
12 : 30
LIVIA PAVLETIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Glazba - medij sapunastih emocija ili harmonije /
Music - The Medium of Cheesy Emotions or Harmony
12 : 30 –
12 : 40
VESNA ĐURIĆ:
(Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)
Etički aspekti fotožurnalizma /
Ethical Aspects of Photojournalism
12 : 40 –
13 : 10
Diskusija / Discussion
Pauza / Break
Program / Programme Subota / Saturday 16. 11. 2013.
17
Program / Programme Subota / Saturday 16. 11. 2013.
SEKCIJA
1
13:20–14:30 Predsjedava / Chairperson:
Željko Krušelj
13 : 20 –
13 : 30
BOJAN BLAGOJEVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Mediji, javna sfera i političko odlučivanje: debata o mestu i uticaju religije /
The Media, Public Sphere and Political Deliberation: The Debate on the Place and Influence of Religion
13 : 30 –
13 : 40
MATEJA CENTA:
(Slovenija / Slovenia)
Razvoj slike o sebi u adolescentica u kulturi straha prožetoj medijima /
The Development of Self-Image of Adolescent Girls in the Culture of Fear Imbued with Media
13 : 40 –
13 : 50
KREŠIMIR ČVRLJAK:
(Hrvatska / Croatia)
Hrvatska filozofija renesanse u starijoj hrvatskoj periodici /
Croatian Renaissance Philosophy in Old Croatian
Periodicals
13 : 50 –
14 : 00
MAJDA TAFRA-VLAHOVIĆ
(Hrvatska / Croatia)
Odnosi s javnošću i održiv posao /
Public Relations and Sustainable Business
14 : 00 –
14 : 30
Diskusija / Discussion
18
SEKCIJA 2 13:20–14:30 Predsjedava / Chairperson:
Dubravka Valić Nedeljković
13 : 20 –
13 : 30
LJILJANA PAVLOVIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Reklamni diskurs u hrvatskim medijima kao modus
održavanja društvenih stereotipa /
Croatian Media Discourse of Advertising as a Mode for
Maintaining Social Stereotypes
13 : 30 –
13 : 40
JOSIP BERDICA:
(Hrvatska / Croatia)
Propaganda kao izvor poslušnosti i pasivnosti /
Propaganda as a Source of Obedience and Passivity
13 : 40 –
13 : 50
JELENA J. RVOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Netaknuta doslovnost reklame /
Untouched Literal Meaning in Advertising
13 : 50 –
14 : 00
ALEKSANDRA BRAKUS:
(Srbija / Serbia)
Promovisanje umetnosti putem različitih oblika komunikacija
/
Promoting Art through Different Communication
Forms
14 : 00 –
14 : 30
Diskusija / Discussion
Program / Programme Subota / Saturday 16. 11. 2013.
19
Program / Programme Subota / Saturday 16. 11. 2013.
17:00 Studentski okrugli stol
20
Program / Programme Subota / Saturday 16. 11. 2013.
Studenti sudionici i teme
SLOBODAN POPRATNJAK - Građansko novinarstvo (Civic/Citizen Journalism)
MIRELA BAČIĆ - Kako educirati javnost o medijskoj pismenosti
KARLO S. - Informacija - Valuta modernog doba
IVANČICA MAČEK - Da li bi internet trebao biti kontroliran od strane određenih ustanova ili vlade ili smatrate da treba biti u potpunosti necenzuriran?
SANDRINO SABOLIĆ - Kulturološki utjecaj medija
MANUELA MARČEC - Jesu li novi mediji “osakatili” novinarsku profesiju, ili je “obogatili” novim mogućnostima?
IVANA LEKŠIĆ - Utjecaj vlasnicke strukture na nezavisnost i pluralizam medija
LEONARDA LJUBAN - Internet-medij 21. stoljeća
21
Program / Programme Nedjelja / Sunday 17. 11. 2013.
Raspored predavanja po sekcijama/dvoranama Lectures in sections/halls
SEKCIJA
1
9:00–10:10 Predsjedava / Chairperson:
Nataša Škaričić
9 : 00 –
9 : 10
IVAN TANTA, MARINA ĐUKIĆ, GORDANA LESINGER:
(Hrvatska / Croatia)
Etika struke odnosa s javnošću - utječu li odnosi s javnošću na novinarstvo u republici hrvatskoj? /
Ethics of the Profession of Public Relations - Do Public
Relations Affect the Journalism in Croatia?
9 : 10 –
9 : 20
MIRKO JAKOVLJEVIĆ:
(Crna Gora / Montenegro)
Principi za primenu osnovnih načela novinarskog kodeksa prilikom izveštavanja u slučaju saobraćajnih udesa sa smrtnim posledicama /
Basic Principles for Implementing the Principles of Journalist Code When Reporting in Case of Traffic Accidents Involving Death
9 : 20 –
9 : 30
TRINA MJEDA:
(Hrvatska / Croatia)
Medij kao medij (između brenda i čovjeka) /
Media as a Medium (Between the Brand and Man
9 : 30 –
9 : 40
FAHIRA FEJZIĆ ČENGIĆ:
(Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)
Transformacija novinarske informacije unutar njenog kognitivnog jezgra – zarad lakše manipulacije eterom /
The Transformation of Journalistic Information within Its Cogni- tive Core - For the Sake of Manipulating the Ether More Easily
9 : 40 –
10 : 10
Diskusija / Discussion
Pauza / Break
22
SEKCIJA 2 9:00–10:10 Predsjedava / Chairperson:
Lejla Turčilo
9 : 00 –
9 : 10
NIKOLA DEDIĆ:
(Srbija / Serbia)
Televizija i javna sfera: funkcija realističkog narativa u
seriji The Wire /
Television and the Public Sphere: The Function of the
Realistic Narrative in the Wire
9 : 10 –
9 : 20
NIKOLA JOZIĆ, NIKA ŽGANEC:
(Hrvatska / Croatia)
Korelacija između PR aktivnosti community managera na
društvenim mrežama i percepcije istih od strane korisnika
društvenih mreža /
Correlation between community managers’ PR activities
on Social networks and the Perception of those activities
by the users of Social networks
9 : 20 –
9 : 30
MARIO KOLAR:
(Hrvatska / Croatia)
Iz društvene margine u masmedijski fokus: (re)
afirmacija kajkavskog jezika u popularnoj glazbi,
televiziji i filmu /
From the Social Margin to the Focus of the Mass
Media: The (Re)affirmation of Kajkavian Language in
Popular Music, Television and Film
9 : 30 –
9 : 40
IVA PASKA:
(Hrvatska / Croatia)
Mrežni oblici organizacije i konstitucija javne sfere /
Network Organisation Forms and the Constitution of
the Public Sphere
9 : 40 –
10 : 10
Diskusija / Discussion
Pauza / Break
Program / Programme Nedjelja / Sunday 17. 11. 2013.
Raspored predavanja po sekcijama/dvoranama Lectures in sections/halls
23
Program / Programme Nedjelja / Sunday 17. 11. 2013.
SEKCIJA
1
10:20–11:30 Predsjedava / Chairperson:
Miroljub Radojković
10 : 20 –
10 : 30
FULVIO ŠURAN:
(Hrvatska / Croatia)
Masmediji: glasogovornici znanstveno tehnološkog aparata /
The Mass Media: Spokesmen of the Scientific and Technological Apparatus
10 : 30 –
10 : 40
TATJANA MILIVOJEVIĆ, DRAGANA JOVANOVIĆ, IVANA ERCEGOVAC:
(Srbija / Serbia)
Noosfera: da li internet omogućava evolutivni skok u viši nivo kolektivne inteligencije? /
Noosphere: Does the Internet Provide an Evolutionary
Leap to a Higher Level of Collective Intelligence?
10 : 40 –
10 : 50
VEDRANA DUIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Žene u tiskanim medijima – primjer časopisa Cosmopolitan (1998. – 2011.) /
Women in Printed Media - Analyzing Cosmopolitan (1998 - 2011)
10 : 50 –
11 : 00
BORIS BECK:
(Hrvatska / Croatia)
Ideološki diskursi u javnoj raspravi o istospolnim brakovima /
Ideological Discourses in the Public Debate on Same-sex Marriage
11 : 00 –
11 : 30
Diskusija / Discussion
Pauza / Break
24
SEKCIJA 2 10:20–11:30 Predsjedava / Chairperson:
Angelina Milosavljević
10 : 20 –
10 : 30
LUDWIG BAUER, LIDIJA DUJIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Zdravstveni font hrvatskog kazališta /
The Health Font of the Croatian Theatre
10 : 30 –
10 : 40
PETAR KREČIĆ:
(Slovenija / Slovenia)
Umjetničko ili medijsko obrazovanje /
Art or Media Education?
10 : 40 –
10 : 50
LJILJANA MANIĆ, MARIJA ALEKSIĆ, MILEVA
PAVLOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Savremena izlagačka praksa: nove tendencije u prikazivanju
kulturnog nasleđa /
Contemporary Presentation Practice: New Tendencies
in Cultural Heritage Presentation
10 : 50 –
11 : 00
MELITA PAVLEK:
(Hrvatska / Croatia)
Javno komuniciranje u lokalnom okružju /
Public Communication in the Local Environment
10 : 00 –
11 : 30
Diskusija / Discussion
Pauza / Break
Program / Programme Nedjelja / Sunday 17. 11. 2013.
25
Program / Programme Nedjelja / Sunday 17. 11. 2013.
SEKCIJA
1
11:40-12:50 Predsjedava / Chairperson:
Fahira Fejzić Čengić
11 : 40 –
11 : 50
NATAŠA ŠKARIČIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Korporativno i medicinsko novinarstvo – simulacija simulakruma /
Corporate and Medical Journalism - The Simulation of Simulacra
11 : 50 –
12 : 00
TATJANA MILIVOJEVIĆ, KATARINA DRAGOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Medijska slika „lakog života“ /
The Media Image of the “Effortless Life”
12 : 00 –
12 : 10
NADA TORLAK:
(Srbija / Serbia)
Stari mediji VS. novih medija -u potrazi za izgubljenim monopolom nad dizajniranjem javnosti /
Old Media vs. New Media - Searching for the Lost Mo-
nopoly over the Design of the Public
12 : 10 –
12 : 20
ALEKSANDRA BOKAN:
(Srbija / Serbia)
Recept za ljubav – od ljubića do dejting sajtova- uticaj emocija na kreiranje medija i vice versa /
Recipe for Love - From Romance Novels to Dating Sites - The Impact of Emotions on Creating Media and Vice Versa
12 : 20 –
12 : 50
Diskusija / Discussion
Pauza / Break
26
SEKCIJA 2 11:40-12:50 Predsjedava / Chairperson:
Livia Pavletić
11 : 40 –
11 : 50
MIOMIR PETROVIĆ, IVANA ERCEGOVAC:
(Srbija / Serbia)
Elipsa savremenog čitanja ili žanrovske besmislice /
The Ellipse of Contemporary Reading or the Genre
Nonsense
11 : 50 –
12 : 00
DUBRAVKA VALIĆ NEDELJKOVIĆ:
(Srbija / Serbia)
Javnost u doba multimedijske zavodljivosti
Komentatori poruka na sadržaje onlajn medijskih portala
u Srbiji: “igra” ili želja za stvarnom debatom /
Public in the times of media seduction
Commentators of Messages as a Reaction to Online
Media Portals in Serbia: A “Game” or a Desire for a
Real Debate
12 : 00 –
12 : 10
JELENA BLAŽI, ANITA JELIČIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Komuniciranje kulture-Varaždinske kulturne institucije
na internetu /
Communicating Culture - The Cultural Institutions of
Varaždin on the Internet
12 : 10 –
12 : 20
NATAŠA MILJEVIĆ-JOVANOVIĆ, SANJA DOKIĆ-
MRŠA:
(Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)
Teorije medijskih efekata /
Agenda Setting Theory
12 : 20 –
12 : 50
Diskusija / Discussion
Pauza / Break
Program / Programme Nedjelja / Sunday 17. 11. 2013.
27
Program / Programme Nedjelja / Sunday 17. 11. 2013.
SEKCIJA
1
13:00-14:50 Predsjedava / Chairperson:
Sanja Domazet
13 : 00 –
13 : 10
ANITA JELIČIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Utjecaj virtualnog vremena i prostora na dizajniranje javnosti /
The Impact of Virtual Time and Space on Designing the Public
13 : 10 –
13 : 20
ANA ĐURKOVIĆ
(Srbija / Serbia)
Nadrealno kao istinito /
The Surreal as the Truth
13 : 20 –
13 : 30
VESNA IVEZIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Etika informiranja-primjer konstruiranja lažne svijesti /
Ethic of Informing - An Example of Constructing a False Awareness
13 : 30 –
13 : 40
GORDANA TKALEC:
(Hrvatska / Croatia)
Živa sila i tehnika medijske bojišnice /
The Manpower and the Technology of the Media Battlefield
13 : 40 –
13 : 50
IVAN MUHOVEC, B. SOLDO, MATIJA OREŠKOVIĆ, ALEKSEJ ANISKIN:
(Hrvatska / Croatia)
Raspoznavanje starih graditeljskih obilježja i znakova /
Recognition of Old Constructional Characteristics and Signs
28
SEKCIJA 2 13:00-14:40 Predsjedava / Chairperson:
Željko Rutović
13 : 00 –
13 : 10
NATAŠA RUŽIĆ:
(Crna Gora / Montenegro)
Uređivačka politika ključni faktor pri izvještavanju o
evropskim integracijama u crnogorskim štampanim
medijima /
Editorial Policy as the Key Factor in Reporting on
European Integration in Montenegrin Print Media
13 : 10 –
13 : 20
DEJAN DONEV:
(Makedonija / Macedonia)
Mjesto i značaj javnosti u analizi izvještavanja medija
o EU /
The Importance and Place of the Public in the Analysis
of the Media Coverage of the EU
13 : 20 –
13 : 30
ANA MARTINOLI:
(Srbija / Serbia)
Interaktivnost i otvorenost kao ključni koncepti DIY
medija /
Interactivity and Openness as the Key Concepts of DIY
Media
13 : 30 –
13 : 40
LEJLA TURČILO, BELMA BULJUBAŠIĆ:
(Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)
Zemlja van EU i mediji bez EU: diskurs BiH medija o
EU /
Non-EU State and Non-EU Media: Media Discourse
on EU in B&H
13 : 40 –
13 : 50
MARKO ČAČIĆ, JELENA VLAŠIĆ, MARKO
MORIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Proširena stvarnost kao multimedijski sloj tiskanog
novinskog članka /
Augmented Reality as the Multimedia layer of Printed
Newspaper Articles
Program / Programme Nedjelja / Sunday 17. 11. 2013.
29
Program / Programme Nedjelja / Sunday 17. 11. 2013.
SEKCIJA
1
13:00-14:50 Predsjedava / Chairperson:
Sanja Domazet
13 : 50–
14 : 00
FRANJO MALETIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Informacija je ponovo “in” /
Information Is “in” Again
14 : 00 –
14 : 10
JADRANKA BOŽIĆ:
(Srbija / Serbia)
Umetnost, mediji i kapital /
Art, media and capital
14 : 10 –
14 : 20
SEAD ALIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Ničeansko novinarstvo /
Nietzschean Journalism
14 : 20 –
14 : 50
Diskusija / Discussion
30
SEKCIJA 2 13:00-14:40 Predsjedava / Chairperson:
Željko Rutović
13 : 50 –
14 : 00
IVAN LADISLAV GALETA
(Hrvatska / Croatia)
MM centar SC - Gradske akcije 1977 - 1990 /
MM Centre SC - Urban Actions 1977 - 1990
14 : 00 –
14 : 10
LJUBOMIR ZUBER, ALEKSANDRA MANDIĆ:
(Hrvatska / Croatia)
Mogućnosti i perspektive medijske pismenosti u B i H
/
Possibilities and Perspectives of Media Literacy in
Bosnia and Herzegovina
14 : 10 –
14 : 40
Diskusija / Discussion
Program / Programme Nedjelja / Sunday 17. 11. 2013.
31
Program / Programme Nedjelja / Sunday 17. 11. 2013.
ZAVRŠNA DISKUSIJA / CLOSING SESSION
Predsjedava / Chairperson DIVNA VUKSANOVIĆ / SEAD ALIĆ
17:00–20:00 Rasprava, inicijative, završno slovo /
Discussion, initiatives, farewell message
20:00 Zatvaranje simpozija / Closing of the symposium
Zajedničko fotografiranje / Photo session


Nema komentara:

Objavi komentar